Does Romo to the Texans boost Houston's chances next season?