Katie Nolan teaches David Price how to be a Bostonian.