Antonio Esfandiari apologizes for peeing at the poker table.